Sử dụng thẻ bảo hiểm y tế và những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình của người lao động phi chính thức quận Long Biên, Hà Nội ( The situation of the use of health insurance cards amongs informal employees and the factors affecting the likelihood of their participating in household-based health insurance)

Thị Tú Quyên Bùi, Hồng Chinh Đào

Tóm tắt


Nghiên cứu kết hợp giải thích được triển khai tại quận Long Biên, Hà Nội năm 2015 với mục tiêu xác định thực trạng sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của người lao động (NLĐ) phi chính thức và phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia BHYT hộ gia đình của NLĐ phi chính thức. Với phương pháp chọn mẫu nhiều giai đoạn, đã có 377 NLĐ khu vực phi chính thức được chọn vào nghiên, điều tra viên đã phỏng vấn trực tiếp NLĐ sử dụng mẫu phiếu có cấu trúc. Đã có 2 cuộc thảo luận nhóm và 04 cuộc phỏng vấn sâu được thực hiện với người cung cấp thông tin chính. Kết quả: Có 10,6% NLĐ ốm trong 4 tuần qua, tỷ lệ NLĐ có thẻ BHYT khi ốm, đi khám và có sử dụng BHYT chỉ là 47%. Một số yếu tố ảnh hưởng đến mua thẻ BHYT: không đủ tiền mua, thấy không cần thiết, không tin tưởng khi khám chữa bệnh bằng BHYT, khó khăn trong mua BHYT hộ gia đình, không biết về BHYT/ không biết chỗ mua thẻ BHYT. Khuyến nghị: (1) Tăng cường truyền thông, cung cấp thông tin về lợi ích BHYT,  BHYT theo hộ gia đình đến NLĐ; (2) Cân nhắc về những qui định, qui trình hợp lý để tháo gỡ khó khăn trong mua BHYT theo HGĐ. 

English abstract

This mixed-method study was conducted in Long Bien, Hanoi in 2015 with the aim to identify the current situation of the use of health insurance cards among informal employees and analyze factors affecting the likelihood of their participating in household-based health insurance. Using a multi-stage sampling method, we recruited 377 employees from the informal sector to our study. Investigators conducted face-to-face interviews using a structured questionnaire. Two focus group discussions and four in-depth interviews were also conducted to collect data from main informants. Results: 10.6% of informal employees were ill within the past four weeks. Only 47% of those with health insurance cards used their cards when seeking health care in case of illnesses. Some barriers to their participation in health insurance: they lacked out-of-pocket money, perceived it was unnecessary to buy health insurance, laid little or no trust in the quality of insured health care, encountered difficulties related to the purchase of household-based health insurance, or had no knowledge of health insurance/where to buy health insurance cards. Recommendations: (1) communication and dissemination about the benefits of health insurance and household-based health insurance to employees should be strengthened; and (2) appropriate regulations and procedures should be taken into careful consideration in order to address difficulties in buying household-based health insurance.


Từ khóa


bảo hiểm y tế; lao động phi chính thức; yếu tố ảnh hưởng; Hà Nội; Health insurance; informal employees; influencing factors; Hanoi

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Tài liệu tiếng Việt

Bộ Y tế (2013), Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2013, Hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Tống Thị Song Hương và cs (2011), Kết quả nghiên cứu khả năng thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, Báo cáo kết quả nghiên cứu, Hà Nội.

Chu Thị Kim Loan, Nguyễn Hồng Ban (2013), Thực trạng tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện ở thành phố Hà Tĩnh, Tạp chí Khoa học và Phát triển 2013, tập 11, số 1: 115-124.

Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Bảo Hiểm Y tế, Luật số: 46/2014/QH13

Tài liệu tiếng Anh

World Health Organization (2014), Health financing for universal coverage.