Cơ cấu nhân lực tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập: Từ văn bản tới thực tế triển khai (Personel structure at public health care settings: From policies to implementation)

Bảo Châu Lê, Minh Hoàng Nguyễn, Viết Hùng Trần, Xuân Chiến Nguyễn, Phương Thùy Nguyễn, Mai Hoa Đỗ, Thị Thu Hà Bùi

Tóm tắt


Luật Viên chức số 58/2010/QH12 được Quốc Hội thông qua năm 2010 đã đánh dấu một bước đổi mới quan trọng trong công tác quản lý cán bộ tại các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) trên toàn quốc. Ngành y tế với nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân thuộc phạm vi áp dụng của chính sách này. Bên cạnh đó, cơ cấu nhân lực tại các cơ sở y tế (CSYT) còn được quy định bởi các văn bản pháp quy nào, có mâu thuẫn, bất cập gì giữa các văn bản này trong quá trình thực hiện không là những câu hỏi nhóm nghiên cứu quan tâm tìm hiểu, trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất chính sách phù hợp. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành rà soát, phân tích các văn bản pháp quy liên quan và tổ chức 8 cuộc họp với đại diện các lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp y tế công lập (ĐVSNYTCL) tại 8 tỉnh để thu thập thông tin trả lời câu hỏi nghiên cứu.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiện nay, bên cạnh Luật viên chức cùng với các nghị định, thông tư hướng dẫn của Chính phủ, Bộ nội vụ đang được triển khai tại các ĐVSNYTCL, cơ cấu và công tác tuyển dụng, sử dụng nhân lực y tế còn được quy định bởi các văn bản khác như thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV quy định định mức biên chế tại các CSYT, thông tư 41/2011/TT-BYT về chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh (KCB), Quyết định 816/QĐ-BYT năm 2012 về quy hoạch phát triển nhân lực y tế giai đoạn 2012-2020… Một số bất cập giữa các văn bản đã bộc lộ trong quá trình thực hiện trong đó nổi bật là hạn chế của thông tư 08 so với định hướng phát triển nhân lực và ĐVSNYTCL những năm gần đây, bất cập trong tuyển dụng nhân sự y tế theo quy định trong nghị định 41 và nghị định 29 của Chính phủ cũng như những khó khăn trong quá trình triển khai thông tư 41 về cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh do thiếu các hướng dẫn đồng bộ để thực hiện. Việc điều chỉnh và ban hành một thông tư mới thay thế thông tư liên tịch 08 là hết sức cần thiết. Bên cạnh đó, cần có hướng dẫn thực hiện quy định về thực hành để đủ điều kiện xin cấp chứng chỉ hành nghề (thông tư 41/2011/TT-BYT) với sự phối hợp của các bên liên quan để chính sách này được thực thi hiệu quả, nâng cao chất lượng nhân lực ngành y tế.

English abstract

Law No.58/2010/QH12 on Public Employees issued by Congress in 2010 has been a milestone in the renewal of the human resource management in the public service units (PSUs) nationwide. The health sector with the mission of caring for people's health is under the applicable scope of this new policy. Besides, which legislation also governs the structure of human resources in the health facilities (HFs)? Are there contradictions and discrepancies between the written documents and in their implementation processes? There were questions of interested; and on the finding basis, the research suggested appropriate policy proposals. The research team conducted a review and analysis of relevant legal documents and held 8 meetings with representatives of the leaders of public health service units (PHSUs) in 8 provinces to gather information to answer the research questions.
Research findings show that, at present, besides Law on Public Employees, the decrees and circulars of the Government and the Ministry of Internal Affairs which are being deployed in the PHSUs, structure and the recruitment and usage of health workforce are also regulated by other documents such as Joint Circular No.08/2007/TTLT-BYT-BNV stipulated staffing norms in the HFs, Circular 41/2011/TT-BYT on certificates of clinical practice, Decision 816/QD-BYT issued in 2012 on Health workforce development plan period of 2012-2020... Some gaps between documents disclosed in the course of implementation which highlighted the limitations of the Circular 08 compared with oriental development of health workforce and PHSUs recent years; gaps in the medical recruitment as stipulated in Decree 41 and Decree 29 of the Government as well as the difficulties in the process of implementing the Circular 41 on providing practicing certificates for in-service health workers and medical graduates due to lack of the synchronized guidance to implement. The adjustment and promulgation of a new Circular replaces Joint Circular 08 is essential. Besides, there should be the guidance on implementation of Circular 41/2011/TT-BYT in a synchronized and specific way, especially for practicing certificate, so this policy can be implemented effectively, contributing to improving the quality of human resource for health care.


Từ khóa


đơn vị sự nghiệp y tế công lập; văn bản pháp quy; cơ cấu nhân lực; viên chức; public health care setting; legal documents/regulations; personnel structure

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Tài liệu tham khảo

Trần Lan Anh (2013), "Thực trạng nguồn nhân lực trình độ cao ngành y tế tỉnh Yên Bái giai đoạn 2008-2010", Tạp chí y học thực hành (895), tr. 2.

Bộ Y tế - Vụ Tổ chức Cán bộ (2012), Báo cáo nhân lực y tế trong 9 tháng đầu năm 2012.

Bộ Y tế và Nhóm đối tác y tế (2015), Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2014 - Tăng cường dự phòng và kiểm soát bệnh không lây nhiễm, Hà nội.

Bộ Y tế Việt Nam và Nhóm đối tác y tế (2010), Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2009.

Viện chiến lược và chính sách y tế (2015), Hội nghị tăng cường Y tế cơ sở cho chăm sóc sức khoẻ ban đầu, hướng tới Bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân

Viện Chiến lược và Chính sách Y tế (2012), Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng thu hút và duy trì nhân lực y tế ở khu vực miền núi, Hà nội.

Danh mục các văn bản pháp quy rà soát trong nghiên cứu:

Quyết định số 78/2004 QĐ – BNV ban hành ngày 3/11/2004 về danh mục các ngạch công chức

Nghị định chính phủ số 204/2004 NĐ-CP ban hành ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức viên chức và lực lượng vũ trang

Nghị quyết 46-NQ/TW ban hành ngày 23/2/2005 về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới

Thông tư 23/2005 BYT ban hành ngày 25/8/2005 Hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế

Nghị định 43/2006 NĐ-CP ban hành ngày 25/4/2006 Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Quyết định 153/2006 QĐ TTg ban hành ngày 30/6/2006 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

Thông tư liên tịch số 08/2007 TTLT-BYT-BNV ban hành ngày 5/6/2007 hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế Nhà nước

Luật khám bệnh, chữa bệnh Số: 40/2009/QH12 được thông qua ngày 23/11/2009

Luật số 58/2010/QH12 : Luật Viên chức thông qua ngày 15/11/2010

Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Quyết định số 816/QĐ – BYT ngày 16/3/2012 phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực y tế giai đoạn 2012-2020

Nghị định số 29/2012/NĐ – CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Nghị định số 41/2012 NĐ – CP ngày 8/5/2012 Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư số 14/2012 TT – BNV ngày 18/12/2012 Hướng dẫn thực hiện nghị định số 41/2012/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư số 12/2012 TT – BNV ngày 18/12/2012 Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Thông tư số 10/2015/TTLT – BYT – BNV ngày 27/5/2015 ban hành chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng và y sỹ

Thông tư số 11/2015/TTLT – BYT – BNV ngày 27/5/2015 ban hành chức danh nghề nghiệp y tế công cộng.