Chi phí chương trình tiêm chủng mở rộng tại huyện Bát Xát và thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai năm 2014 (Expenditure for EPI program in Bat Xat district and Lao Cai city, Lao Cai province in 2014)

Mạnh Vũ Ngô, Văn Minh Hoàng, Đức Mạnh Phạm, Thị Mai An Nguyễn

Tóm tắt


Nghiên cứu phân tích cơ cấu nguồn ngân sách cấp, thực trạng chi tiêu của CTTCMR và ước tính chi phí đơn vị của chương trình tại huyện miền núi, vùng cao biên giới Bát Xát và thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai năm 2014. Chi phí được tính toán dựa trên hoạt động từ quan điểm của nhà cung cấp dịch vụ, sử dụng phương pháp điều tra hồi cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy nguồn ngân sách cho CTTCMR tại địa bàn nghiên cứu được cung cấp chủ yếu từ CTTCMR quốc gia và NSNN cấp cho y tế tuyến huyện. Tổng chi tiêu của CTTCMR tại huyện Bát Xát năm 2014 là 2.748.514.000 đồng, cao hơn thành phố Lào Cai là 2.393.584.000 đồng, trong đó chi thường xuyên chiếm phần lớn, đặc biệt là chi tiêu cho vắc xin, nhân lực và theo dõi, giám sát. Chi phí trung bình mũi tiêm của tất cả các loại vắc xin tại Bát Xát là 44.005 đồng (2,07 USD) cao hơn so với thành phố Lào Cai là 36.874 đồng (1,74 USD). Chi phí cho mỗi trẻ được tiêm chủng đầy đủ tại Bát Xát là 505.312 đồng (23,8 USD) và tại thành phố Lào Cai là 438.734 đồng (20,7 USD), cao hơn ngưỡng chi phí hiệu quả ở những nước đang phát triển theo đánh giá của WHO (15 USD).

English abstract

The study aims to analyse the structure of budget allocation, actual expenditure for EPI program and estimated unit cost of the program in Bat Xat district and Lao Cai city, Lao Cai province in 2014. This is a retrospective study utilizing activity-based costing method, with the basis of  service provider’s perspective. Results showed that the main source of budget for EPI program was the State budget allocation. Total expenditure of the EPI program in 2014 was 2.748.514.000 VND  in Bat Xat district, and 2.393.584.000 VND in Lao Cai city. Of which, recurrent expenditure accounted for the largest share, especially expenditure on vaccines, personnel, monitoring and supervision. The average cost of each full-dose injection in Bat Xat was 44,005 VND  (2.07 USD), which was higher compared to the one  in Lao Cai city with 36,874 VND (1.7 USD). The cost per fully immunized child was 505,312 VND (23.8 USD) in Bat Xat and 438,734 VND (20.7 USD) in Lao Cai city. The costs are higher than the cost-effectiveness thresholds for developing countries referenced by the WHO’s assessment of 15 USD.


Từ khóa


chi phí; tiêm chủng; chương tình tiêm chủng mở rộng; Việt nam; cost; immunization; EPI; Vietnam

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Dự án Tiêm chủng mờ rộng Quốc gia (2005), Báo cảo tổng kết 20 năm tiêm chủng mở rộng ở Việt Nam 1985 -2005.

Nguyễn Đình Sơn và cộng sự (2009), "Nghiên cứu chi phí - Hiệu quả CTTCMR tại huyện đồng bằng Phú Lộc và huyện miền núi Nam Đông tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2008", Tạp chí y học dự phòng. Số 2 (101): tr. 116-122.

Hoàng Ngọc Anh và cộng sự (2012), "Chi phí chương trình tiêm chủng mở rộng tại tỉnh Thái Nguyên năm 2009", Tạp chí nghiên cứu y học, tr. 107-110.

Canning D, Bloom D E, and Weston M, (2005), The Value of Vaccination. World Economics, 6 (3).

Brenzel L and Claquin P (1994), Immunization programs and their costs. Soc Sci Med, 39.

Minh H V and others (2005), "Cost of providing the expanded programme on immunization: findings from a facility-based study in Viet Nam, 2005", Bulletin of the World Health Organization 2008: 429-434.

Lu L and others (2004), "Study on the cost of expanded programme on immunization in areas with different economic levels", Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi.

WHO (2007), Economics of immunization: a guide to the literature and other resources, [cited 2015 Oct 03]. Available from: URL: http://www.who.int/vaccines-documents.

World Health Organization (2006), Immunization – an investment in life.