Đánh giá việc triển khai thông tư 08 về định mức biên chế trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc lĩnh vực y tế dự phòng (Evaluating implementation of the Circular 08 on the quota of human resource for health in preventive medicine sector)

Minh Hoàng Nguyễn, Viết Hùng Trần, Xuân Chiến Nguyễn, Mai Hoa Đỗ, Phương Thùy Nguyễn, Huy Hiệp Bùi, Thị Thu Hà Bùi

Tóm tắt


Trong những năm qua với nhiều thay đổi về tổ chức hệ thống y tế trong lĩnh vực y tế dự phòng (YTDP), yêu cầu cấp thiết được đặt ra là cần phải đánh giá tình hình về nhân lực tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc lĩnh vực YTDP và tìm hiểu các bất cập trong quá trình triển khai các chính sách có liên quan và đưa ra khuyến nghị chính sách cho phù hợp. Nghiên cứu này áp dụng thiết kế mô tả cắt ngang kết hợp định tính và định lượng được thực hiện để đáp ứng yêu cầu đó.
Kết quả nghiên cứu cho thấy đa phần nhân lực của các đơn vị thuộc độ tuổi từ 30–50 (52.3–60%) và có bằng trung cấp, cao đẳng (37.3–79.7%). Bác sĩ chiếm tỷ lệ cao nhất (20%) tại tuyến tỉnh, y sĩ chiếm tỷ lệ cao nhất tại tuyến huyện (20–38.9%). Đa số các đơn vị YTDP đã đạt mức yêu cầu số lượng nhân lực của thông tư 08 và đảm bảo chức năng nhiệm vụ cơ bản song vẫn còn một số bất cập trong quá trình quản lý, phân bổ và thu hút nguồn nhân lực ngành YTDP.

English abstract

Over the years with many changes in the health system of preventive medicine sector, a critical requirement in place that need to assess the situation of human resource for health in preventive medicine sector and understand the discrepancies in the implementation of relevant policies and make recommendations for appropriate policies. Therefore, the research team conducted the study with cross-sectional design and the combination of qualitative and quantitative methods to fulfil this aim.
The result shows that most of health staff ranged in age 30-50 (52.3-60%) and college degree (37.3-79.7%). Doctor is the group with highest proportion (20%) at provincial level and assistant doctor is the group with highest proportion (20-38.9%) at district level. Although most of the preventive medicine units are achieving the quota in the Circular 08 and the required level of their functions and tasks, there are still shortcomings in the management, allocation of resources and creating attractive possibilities for preventive medicine staff.


Từ khóa


nhân lực; y tế dự phòng; định mức; thông tư 08; human resource; preventive medicine; quota; circular 08

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Bộ Nội vụ (2012). Thông tư 12/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

Bộ Y tế Việt Nam, Nhóm đối tác Y tế (2009). Báo cáo tổng quan chung ngành y tế Việt Nam 2009: Nhân lực y tế ở Việt Nam. Hà Nội

Bộ Y tế Việt Nam, Nhóm đối tác Y tế (2013). Báo cáo tổng quan chung ngành y tế Việt Nam 2013: Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Hà Nội

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ (2007). Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước.

Chính phủ (2006). Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Chính phủ (2012). Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Chính phủ (2014). Nghị định số 117/2014/NĐ-CP quy định về Y tế xã, phường, thị trấn.

Bộ Y tế (2011). Thông tư số 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở KCB.

Churnrurtai Kanchanachitra (2011). Nguồn nhân lực y tế ở Đông Nam Á: những thiếu hụt, thách thức trong phân bố và thương mại quốc tế trong dịch vụ y tế. Tạp chí Y tế Công 2011; 4 (18,19).

Viện Chiến lược và Chính sách Y tế (2012). Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng thu hút và duy trì nhân lực y tế ở khu vực miền núi. Hà Nội.