Can thiệp bảo vệ người bệnh khỏi rủi ro về tài chính trong chẩn đoán và điều trị lao: kết quả tổng quan hệ thống và đánh giá sự phù hợp với Việt Nam (Financial protection for patients in diagnosis and treatment for tuberculosis: results from systematic review and evaluation of conformity with Vietnam context)

Thu Ha Nguyễn, Quỳnh Anh Nguyễn, Nhật Anh Nguyễn, Xuân Phú Nguyễn

Tóm tắt


Trong những năm gần đây, tiến tới bao phủ toàn dân trong chẩn đoán và điều trị bệnh lao, đặc biệt là khía cạnh bảo vệ người bệnh khỏi gánh nặng về kinh tế là một trong những vấn đề mà các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình nhưng lại có gánh nặng lớn về bệnh lao như Việt Nam đang phải đối mặt. Để khắc phục tình trạng chi trả thảm họa đối với hộ gia đình trong chẩn đoán và điều trị bệnh lao, nhiều chương trình can thiệp đã được thực hiện và đánh giá tại nhiều quốc gia trên thế giới. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm hệ thống toàn bộ các bằng chứng về các can thiệp trên thế giới và đánh giá sự phù hợp của các thiệp này trong bối cảnh Việt Nam. Sau khi tiến hành tìm kiếm hệ thống, 4.813 kết quả đã được tìm thấy dựa trên chiến lược tìm kiếm hệ thống trên các cơ sở dữ liệu Pubmed, thư viện Cochrane và EMBASE. Sau khi loại bỏ các bản ghi trùng lặp, 3.928 tên bài báo và tóm tắt bài báo đã được rà soát. 59 bài báo toàn văn đã được đọc và lựa chọn ra 17 bài báo toàn văn phù hợp để đưa vào phân tích trong tổng quan hệ thống. Các can thiệp được trình bày trong 17 bài báo toàn văn được rà soát có thể được nhóm thành 6 nhóm chính. Kết quả đánh giá của chuyên gia cũng chỉ ra sự phù hợp và các lưu ý khi thực hiện các can thiệp trên trong bối cảnh Việt Nam.

English abstract

Recently, universal health coverage in diagnosis and treatment for tuberculosis in general and financial protection for patients for particular is one of the challenging issues for a-low-middle income country but high burden of tuberculosis like Vietnam. In order to solve the problem of catastrophic out-of-pocket expenditure for tuberculosis diagnosis and treatment, several interventions have implemented and evaluated all around the world. This study aims to gather evidences on effective interventions and to evaluate the applicability of those evidences in Vietnamese context. A systematic review was conducted with the results of 4.813 records from Pubmed, Cochrane library and EMBASE databases. After deduplication, 3.928 abstracts were reviewed for inclusion criteria. After reviewing, 59 full-texts were found and reviewed and 17 full-texts were included in the analysis stage. Interventions presented in 17 full-texts could be classified into 6 main groups. Discussion with healthcare professionals indicated the applicability of the interventions in Vietnam as well as recommendations for implementation in Vietnam.

Trong những năm gần đây, tiến tới bao phủ toàn dân trong chẩn đoán và điều trị bệnh lao, đặc biệt là khía cạnh bảo vệ người bệnh khỏi gánh nặng về kinh tế là một trong những vấn đề mà các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình nhưng lại có gánh nặng lớn về bệnh lao như Việt Nam đang phải đối mặt. Để khắc phục tình trạng chi trả thảm họa đối với hộ gia đình trong chẩn đoán và điều trị bệnh lao, nhiều chương trình can thiệp đã được thực hiện và đánh giá tại nhiều quốc gia trên thế giới. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm hệ thống toàn bộ các bằng chứng về các can thiệp trên thế giới và đánh giá sự phù hợp của các thiệp này trong bối cảnh Việt Nam. Sau khi tiến hành tìm kiếm hệ thống, 4.813 kết quả đã được tìm thấy dựa trên chiến lược tìm kiếm hệ thống trên các cơ sở dữ liệu Pubmed, thư viện Cochrane và EMBASE. Sau khi loại bỏ các bản ghi trùng lặp, 3.928 tên bài báo và tóm tắt bài báo đã được rà soát. 59 bài báo toàn văn đã được đọc và lựa chọn ra 17 bài báo toàn văn phù hợp để đưa vào phân tích trong tổng quan hệ thống. Các can thiệp được trình bày trong 17 bài báo toàn văn được rà soát có thể được nhóm thành 6 nhóm chính. Kết quả đánh giá của chuyên gia cũng chỉ ra sự phù hợp và các lưu ý khi thực hiện các can thiệp trên trong bối cảnh Việt Nam.


Từ khóa


Tổng quan hệ thống; bao phủ toàn dân; bảo vệ tài chính; chi phí tiền túi hộ gia đình; lao; chẩn đoán và điều trị; systematic review; universal health coverage; financial protection; out-of-pocket expenditure; tuberculosis; diagnosis and treatment

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Tài liệu tiếng Việt

Bộ y tế - Chương trình chống lao Quốc gia (2009), Hướng dẫn quản lý bệnh lao, Nxb Y học, Hà Nội.

Bộ y tế (2011), Quyết định số 4921/QĐ-BYT ngày 26/12/2011 của Bộ trưởng Bộ y tế Quy định về việc Ban hành hướng dẫn quy trình triển khai kĩ thuật GeneXpert.

Bộ y tế - Chương trình chống lao Quốc gia (2012), Báo cáo hoạt động giai đoạn 2007-2011 và Phương hướng kế hoạch giai đoạn 2011-2015.

Bộ y tế (2013), Thông tư số 02/2013/TT-BYT ngày 15/1/2013 của Bộ trưởng Bộ y tế Quy định về việc phối hợp giữa các cơ sở y tế trong quản lý bệnh lao.

Chính phủ (2014), Quyết định số 374/QĐ-TTg, ngày 17/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030.

Vũ Xuân Phú, Bùi Ngọc Linh, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Quỳnh Anh (2014), Gánh nặng kinh tế từ góc độ hộ gia đình của lao phổi mới tại Việt Nam năm 2011, Tạp chí y học thực hành, 298 (8).

Nguyễn Thị Kim Quy (2012), Đánh giá việc thực hiện quy trình phát hiện chẩn đoán, quản lý điều trị bệnh nhân lao trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm 2011. (Luận văn thạc sỹ quản lý bệnh viện), Trường Đại học Y tế Công cộng

Tài liệu tiếng Anh

Higgins, J. P. & Green, S. 2008. Cochrane handbook for systematic reviews of interventions, Wiley Online Library.

Jacobs, B., Clowes, C., Wares, F., Polivakho, V., Lyagoshina, T., Peremitin, G. & Banatvala, N. 2002. Cost-effectiveness analysis of the Russian treatment scheme for tuberculosis versus short-course chemotherapy: Results from Tomsk, Siberia. International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, 6, 396-405.

Moalosi, G., Floyd, K., Phatshwane, J., Moeti, T., Binkin, N. & Kenyon, T. 2003. Cost-effectiveness of home-based care versus hospital care for chronically ill tuberculosis patients, Francistown, Botswana. International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, 7, S80-S85.

Sripad, A., Castedo, J., Danford, N., Zaha, R. & Freile, C. 2014. Effects of Ecuador's national monetary incentive program on adherence to treatment for drug-Resistant tuberculosis. International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, 18, 44-48.

World Health Organization (2013), Global tuberlosis report 2013, World Health Organization.