Thực trạng đảm bảo an toàn tiêm chủng tại các trạm y tế xã/phường, thành phố Hải Dương năm 2015 (Status of immunization safety at the commune health centers, Hai Duong City in 2015)

Phương Liên Phạm, Thị Nhung Ngô

Tóm tắt


Tiêm chủng mở rộng là một chương trình y tế có ý nghĩa lớn đối với việc chăm sóc sức khỏe trẻ em. Tại Việt Nam, chương trình đã được triển khai từ 30 năm nay và đạt được nhiều thành tựu. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây đã xảy ra một số tai biến do tiêm chủng gây hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng cần được đặc biệt quan tâm. Nghiên cứu “Mô tả thực trạng đảm bảo an toàn tiêm chủng tại các trạm y tế xã/phường, TP. Hải Dương năm 2015” được thực hiện nhằm cung cấp bằng chứng và đưa ra các khuyến nghị phù hợp để tăng cường công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng. Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang, áp dụng kỹ thuật quan sát bằng bảng kiểm và hồi cứu số liệu. Kết quả cho thấy: 66,7% trạm y tế tại TP. Hải Dương làm tốt công tác điều hành; 76,2% đảm bảo điều kiện kỹ thuật và 90,5% làm tốt khâu lập kế hoạch cho buổi tiêm chủng. Tăng cường giám sát công tác tiêm chủng cũng như có kế hoạch cải tạo cơ sở vật chất cho các trạm y tế cần được chú trọng để cải thiện công tác này.

English abstract

Expanded vaccination is a significant medical program for health care of children. In Vietnam, the program has been implemented since 30 years ago and achieved many accomplishments. Recently, some vaccination complications occured and caused serious consequences, however. Therefore, the assurance of safe vaccination should be particularly concerned. The study "Description the situation of immunization safety at the Commune Health Centers (CHCs), Hai Duong City in 2015" was undertaken to provide evidences and make appropriate recommendations to improve the safety of vaccination. This is a cross-sectional study, observation checklists were used and retrospective data was collected. Results: 66,7% CHCs organised well, 76,2%  ensured technical conditions and 90,5% were done well planning the vaccination sessions. Hai Duong City Health Center should strengthen supervision as well as has a renovated infrastructure plan for CHCs to improve this shortcoming.


Từ khóa


Tiêm chủng; An toàn tiêm chủng; Trạm y tế; Hải Dương; Vaccination; Immunization; Safety Immunization; Commune Health Center; Hai Duong

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Tài liệu tiếng Việt

Báo Nhân dân (2014). Tiêm chủng mở rộng và những thách thức mới, truy cập ngày 23/1/2015, tại trang web http://www.nihe.org.vn/new-vn/chuong-trinh-tiem-chung-mo-rong-quoc-gia/2440/Tiem-chung-mo-rong-va-nhung-thu-thach-moi.vhtm.

Bộ Y tế (2013). Quyết định số 3029/QĐ -BYT về việc phê duyệt "Kế hoạch tăng cường công tác an toàn tiêm chủng".

Bộ Y tế (2014). Quyết định số 1731/QĐ-BYT ngày 16 tháng 5 năm 2014 về việc ban hành "Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng".

Trần Thị Thanh Nhàn, Hà Văn Nguyên (2013). "Đánh giá thay đổi kiến thức và thực hành an toàn tiêm chủng của nhân viên y tế tại các xã của tỉnh Bắc Giang thông qua giám sát hỗ trợ", Báo cáo khoa học - Trung tâm Y tế Bắc Giang.

Đặng Thị Diệu Thúy và các cộng sự (2013). "Đánh giá thực trạng an toàn tiêm chủng trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại các trạm y tế xã, phường tỉnh thừa thiên Huế năm 2013".

Đức Trung (2013). Thành công của Chương trình Tiêm chủng mở rộng: Tác động lớn đến kinh tế-xã hội, truy cập ngày 26/2/2015, tại trang web http://www.nihe.org.vn/new-vn/chuong-trinh-tiem-chung-mo-rong-quoc-gia/639/Thanh-cong-cua-Chuong-trinh-Tiem-chung-mo-rong-Tac-dong-lon-den-kinh-te-xa-hoi.

Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương (2014). Báo cáo kết quả tiêm chủng mở rộng năm 2014.

Tài liệu tiếng Anh

WHO (2012). Global Vaccine Action Plan 2011-2020.