Phương thức biểu lộ giới tính của nam thanh thiếu niên đồng tính tại hà nội trước người thân và cộng đồng (The self- sexual expression of young gay men with family members and other people of community in Hanoi)

Minh Điềm Đặng, Thị Mai Hoa Trần, Mạnh Linh Vũ, Thị Hồng Nhung Nguyễn, Ngọc Hà Bùi, Thị Hằng Nguyễn, Thị Tâm Bùi, Thị Mỹ Hạnh Trần

Tóm tắt


Nam thanh thiếu niên đồng tính (NTTNĐT) chịu nhiều kì thị trong xã hội, thậm chí từ chính gia đình. Do vậy quá trình biểu lộ giới tính gặp nhiều khó khăn, nhưng đó luôn là mong ước, khát khao thực hiện của họ. Nhằm tìm hiểu phương thức biểu lộ giới tính của NTTNĐT, chúng tôi thực hiện nghiên cứu định tính với phương pháp chọn mẫu “Hòn tuyết lăn” và áp dụng phỏng vấn sâu 15 đối tượng NTTNĐT, độ tuổi 18 – 25 tại Hà Nội.
Kết quả nghiên cứu cho thấy NTTNĐT có phương thức biểu lộ giới tính đa dạng trước gia đình và xã hội. Trong gia đình thường biểu lộ ngay từ nhỏ, tuy nhiên không được chú ý và hỗ trợ từ cha mẹ. Khi lớn thường chấp nhận sống cuộc sống hai mặt. Với bạn bè có xu hướng tìm kiếm bạn cùng giới để sẻ chia và đồng cảm. Trong xã hội, họ cũng thường che giấu bản chất giới tính, một số biểu lộ rất rõ nét và hạnh phúc với lựa chọn đó.
Từ đánh giá trên cần đề xuất các chương trình can thiệp bổ sung kiến thức về giới tính với những người thân trong gia đình, để họ có cái nhìn khách quan và khoa học hơn khi NTTNĐT biểu hiện xu hướng giới tính, đồng thời can thiệp của các nhóm công tác xã hội cũng nên hỗ trợ kịp thời tới nhóm đối tượng này.

English abstract

Young gay men have suffered from stigma and discrimination by people in society, even from their family members. Therefore, their process of self-sexual expression encounters lots of difficulties despite their desire to have such an expression. Aiming at understanding of the way young gay men show self-sexual expression, a qualitative research was conducted with "snowball" sampling method and in-depth interviews of  15 gay men, aged between 18 – 25 years, who are living in Ha Noi. The results showed that young gay men have different, diverse forms of self-sexual expression. They often manifested their sexual expression at early age. However, they received no attention and support from parents. When getting older, they choose to live with a two-sided life. They also find gay friends to share emotion and get empathy. In the society, they often conceal sexual nature, while some of them very clearly show self-sexual expression and feel happy with that choice. From the above assessment, there is no doubt that intervention programs need to focus on providing more knowledge about sexual orientation for family members to have objective and scientific perspective when their gay sons show sexual orientation. Social organizations should have more actions to support the gay community.


Từ khóa


nam thanh thiếu niên đồng tính; biểu lộ giới tính; young gay men; self-sexual expression

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Tài liệu tiếng Việt

Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường ; Khoa Xã hội học - Học viện Báo chí và tuyên truyền, Trần Đoàn Lâm (2011) " Thông điệp truyền thông về đồng tính luyến ái trên báo in và báo mạng", Nhà xuất bản thế giới, Hà Nội, 12 - 13.

Phạm Quỳnh Phương, Lê Quang Bình, Mai Thanh Tú - Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (2012) "Khát vọng được là chính mình: Người chuyển giới ở Việt Nam – những vấn đề thực tiễn và pháp lý", Nhà xuất bản thế giới, Hà Nội, 30 - 31.

Phạm Quỳnh Phương (2013), "Người đồng tính, song tính và chuyển giới ở Việt Nam: Tổng luận các nghiên cứu", Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội.

Tài liệu tiếng Anh

Donn Colby, Nghia Huu Cao, and Serge Doussantousse (2004), "Men who have sex with men and HIV in Vietnam: A Review". AIDS Education and Prevention, I. 16: p. 45 - 54, Available from URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=

1.1.577.5301&rep=rep1&type=pdf.

Jorm, A., et al (2003), "Cohort difference in sexual orientation: results from a large age-stratified population sample" Gerontology, I.49(6), 392 - 395, Available from URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14624069.

United Nations Development Programme, USAID, iSEE (2014), "BEING LGBT IN ASIA: VIET NAM COUNTRY REPORT - A Participatory Review and Analysis of the Legal and Social Environment for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) Persons and Civil Society", Available from URL: https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/Being_LGBT_in_Asia_Viet_Nam_report_ENG.pdf.