Anh, Trần Quỳnh

  • Số 64 (tháng 09 năm 2023) - Nghiên cứu (Research)
    Kiến thức, thái độ và sự chấp nhận sử dụng vắc-xin covid-19 của học sinh một Trường THPT tỉnh Nam Định năm 2021
    Tóm tắt
  • Số 66 (tháng 03 năm 2024) - Nghiên cứu (Research)
    Thực trạng phát sinh chất thải nhựa, cơ hội và thách thức trong giảm thiểu chất thải nhựa tại Bệnh Viện Đa Khoa Sơn Tây năm 2022
    Tóm tắt