Bích Nguyệt, Nguyễn Thị, Trung tâm y tế thành phố Vinh