Hùng Quang, Nguyễn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đăk Nông

  • Số 59 (tháng 6 năm 2022) - Nghiên cứu (Research)
    Kiến thức phòng bệnh giun truyền qua đất của phụ nữ dân tộc thiểu số từ 15-49 tuổi tại xã Đắk Wil, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông năm 2021
    Tóm tắt  PDF