Hà Đan Quế, Nguyễn

  • Số 58 (tháng 3 năm 2022) - Nghiên cứu (Research)
    Gánh nặng bệnh tật liên quan đến tử vong do phơi nhiễm dài hạn với bụi PM2,5 ở người trưởng thành tại Hà Nội năm 2019
    Tóm tắt  PDF