Bình Hòa, Nguyễn

  • Số 60 (tháng 9 năm 2022) - Nghiên cứu (Research)
    Tuân thủ điều trị ở người bệnh lao ngoại trú tại Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh năm 2022 và một số yếu tố ảnh hưởng
    Tóm tắt  PDF
  • Số 65 (tháng 12 năm 2023) - Nghiên cứu (Research)
    Kiến thức, thực hành phòng bệnh lao của người nhà bệnh nhân lao phổi đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng năm 2023 và một số yếu tố liên quan
    Tóm tắt