Anh Thư, Nguyễn

  • Số đặc biệt (tháng 8 năm 2022) - Nghiên cứu (Research)
    Khảo sát nồng độ kháng thể kháng miền liên kết thụ thể của SARS-CoV-2 sau tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 trên đối tượng nhân viên y tế của trường Đại học Y Hà Nội
    Tóm tắt  PDF