Hương, Nguyễn Thị Diễm

  • Số 64 (tháng 09 năm 2023) - Nghiên cứu (Research)
    Rào cản đối với việc thăm khám, phát hiện sa sút trí tuệ cho người trên 50 tuổi ở một số tỉnh thành, Việt Nam và một số yếu tố liên quan năm 2020
    Tóm tắt
  • Số 64 (tháng 09 năm 2023) - Nghiên cứu (Research)
    Thái độ về sa sút trí tuệ của người dân tại một số tỉnh ở Việt Nam năm 2020
    Tóm tắt