Hương, Lê Thị

  • Số 53 (tháng 9 năm 2020) - Nghiên cứu (Research)
    Nhu cầu và sự sẵn sàng chi trả cho dịch vụ tư vấn dinh dưỡng của người bệnh tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2018-2019
    Tóm tắt  PDF