Hương, Lê Thị Thanh, Trường Đại học Y tế Công cộng

  • Số 47 (tháng 3 năm 2019) - Nghiên cứu (Research)
    Thực trạng sử dụng đồ uống có cồn ở người trưởng thành tại vùng nông thôn thuộc tỉnh Thái Bình và Đồng Tháp năm 2018
    Tóm tắt  PDF