Hương, Lê Thị Thanh, Đại học Y tế Công cộng

  • Số 47 (tháng 3 năm 2019) - Nghiên cứu (Research)
    Chất lượng cuộc sống của người cao tuổi tại hai huyện Tiền Hải (Thái Bình) và Thanh Bình (Đồng Tháp) năm 2018
    Tóm tắt  PDF