Hương, Hoàng Thị Xuân, Khoa điều dưỡng, Đại học Phenikaa

  • Số 59 (tháng 6 năm 2022) - Nghiên cứu (Research)
    Thực trạng và một số yếu tố liên quan tới dấu hiệu lo âu, trầm cảm và stress của sinh viên Đại học Phenikaa trong đại dịch COVID-19
    Tóm tắt  PDF