An, Dương Thuý

  • Số 66 (tháng 03 năm 2024) - Nghiên cứu (Research)
    Stress ở sinh viên năm thứ 4 ngành bác sỹ y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội, năm học 2022-2023 – khóa đầu tiên của chương trình đổi mới
    Tóm tắt