Anh, Bùi Thị Phương

  • Số 66 (tháng 03 năm 2024) - Nghiên cứu (Research)
    Nghiên cứu sự hài lòng về suất ăn bệnh viện và các yếu tố liên quan của người bệnh đang điều trị tại các khối nội bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế năm 2022
    Tóm tắt