Bé My, Đỗ Thị

  • Số 56 (tháng 9 năm 2021) - Nghiên cứu (Research)
    Thực trạng tuân thủ các hướng dẫn phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của người bệnh ngoại trú và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, năm 2021 - 10.53522/ytcc.vi56.T211028
    Tóm tắt  PDF