Anh Thư, Đặng Thị

  • Số 61 (tháng 12 năm 2022) - Nghiên cứu (Research)
    Kiến thức, thái độ và thực hành vệ sinh lao động của công nhân tại các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cỡ vừa trên địa bàn thành phố Huế
    Tóm tắt  PDF