Hùng, Đào Khắc

  • Số 62 (tháng 03 năm 2023) - Nghiên cứu (Research)
    Kiến thức và Thái độ về kiểm soát nhiễm khuẩn của nhân viên y tế tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, năm 2022
    Tóm tắt  PDF